Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassing

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de onder vermelde voorwaarden de enig geldende tussen partijen.

Eventuele bijzondere voorwaarden (zoals opgenomen in de offerte of de Overeenkomst) hebben, in geval van tegenstrijdigheid, steeds voorrang boven deze Algemene Voorwaarden.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van EXZO en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen EXZO en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal EXZO voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij EXZO zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst heeft op geen enkele wijze de nietigheid, ongeldigheid en/of niet-uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst tot gevolg. In geval één van de bepalingen enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen. In de verhouding met de klant-consument worden de bedingen uit de Overeenkomst die strijdig zijn met artikels VI.82 t.e.m. V.84 van het Wetboek Economisch Recht voor niet geschreven gehouden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden steeds onverminderd de dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (met inbegrip van de relevante bepalingen in het Wetboek Economisch Recht, w.o. de artikelen VI.82-84 WER en de bepalingen van Boek XIX WER).

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden een bedrag wordt vastgesteld als (schade)vergoeding die de klant als consument verschuldigd zou zijn te betalen aan EXZO wanneer eerstgenoemde haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, wordt voorzien in een gelijkwaardige (schade)vergoeding voor de klant ten laste van EXZO in geval deze laatste in gebreke zou blijven t.a.v. de klant.

Artikel 2 – Aanbod

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende voorwaarden van loon, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor ons de prijzen op evenredige manier aan te passen. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de levering van de goederen zoals vermeld.

De keuze van de producten en hun aanwending voor de oplossing van een toepassing vallen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. Prijsoffertes gelden slechts voor de duur van dertig (30) dagen.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als EXZO gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden EXZO niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 – Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt EXZO onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door EXZO is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft EXZO passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal EXZO daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

EXZO kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien EXZO op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

EXZO zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

5. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 4 – Levering

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de

verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, tenzij in toepassing van artikel VI.43, § 2 Wetboek Economisch Recht (in geval de klant een consument is). Indien de klant een consument is, zullen de Producten in principe niet later dan dertig (30) dagen na het sluiten van de Overeenkomst worden geleverd aan de klant.

Leveringen kunnen gebeuren in heel België, Nederland en Luxemburg. EXZO behoud zich de vrijheid om de verkoop te ontbinden, als de levering door omstandigheden niet kan door gaan op basis van regio.

Artikel 5 – Klachten

Elke klacht over de levering van de Producten aangaande niet-conformiteit of zichtbare gebreken moeten ons toekomen binnen de 24 uur na levering.

Na deze termijn zal de levering beschouwd worden als zijnde uitdrukkelijk aanvaard.

Voor verborgen gebreken in de Producten kan EXZO enkel worden aangesproken binnen de hierna volgende grenzen: (i) iedere klacht moet binnen de vijf (5) werkdagen na de ontdekking ervan bij aangetekend schrijven aan EXZO te worden gericht met een nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht en de Producten waarop de klacht betrekking heeft; (ii) het recht om een klacht in te stellen vervalt in ieder geval na één (1) jaar, te rekenen vanaf de levering en controle van het Product. Deze bepaling geldt uitsluitend bij verkoop van Producten, zonder plaatsing.

Indien de klant een consument is, heeft deze, voor wat de levering van Producten betreft, een wettelijk recht op twee (2) jaar garantie en dit binnen de grenzen van de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de klant. Elke commerciële garantie van de zijde van EXZO laat deze rechten onverminderd. Tevens gelden huidige Algemene Voorwaarden onverminderd de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken overeenkomstig de

artikelen 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek. Defecten in Producten die zich manifesteren na een periode van zes (6) maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs van de klant. De rechtsvordering van de klant verjaart na verloop van één (1) jaar vanaf de dat waarop hij het gebrek in het Product heeft vastgesteld, zonder dat die termijn voor het einde van de termijn van twee jaar wettelijke garantie, mag verstrijken.

Waarborg is deze die door de fabrikant gegeven wordt. EXZO is verdeler van  producten en diensten. De verantwoordelijkheid beperkt zich dan ook enkel tot de waarborg welke wordt gegeven/aanvaard door de producent/leverancier van de goederen. In geval van gebrekkig materiaal of constructie, zal na overleg met de fabrikant en indien waarborg van toepassing is, de waarborg zich beperken tot het kosteloos vervangen van de gebrekkige erkende stukken. Geen enkele schadevergoeding kan ons in dergelijke gevallen worden geëist. De gebrekkige stukken moeten ons voor controle, worden toegezonden. De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de koper.

De (wettelijke of enige commerciële) garantie voor Producten is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, onvoorzichtigheid, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het Product in strijd met het doel waarvoor het gemaakt werd, het niet naleven van gebruiksinstructies of handleiding(en), aanpassingen of wijzigingen aan het Product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 6 – Prijzen, facturatie en betaling

Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, worden de prijzen bepaald in de Overeenkomst.

Alle prijzen zijn steeds exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege, van welke aard dan ook, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zouden worden ingevoerd, die steeds integraal ten laste van de klant vallen.

EXZO is gerechtigd om op basis van de offerte, order, bestelling(en) of Overeenkomst (nader overeen te komen) voorschotten te factureren aan de klant vooraleer Producten worden geleverd.

Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle facturen van EXZO binnen de vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum door de klant te worden betaald.

De klant aanvaardt, voor zover als nodig, dat hij elektronische facturen ontvangt of kan ontvangen van EXZO.

Onverminderd onderstaande bepaling m.b.t. consumenten, heeft EXZO, bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag of, indien van toepassing en zo deze hoger zou zijn, aan de interestvoet voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 250,- EUR, en en dit onverminderd het recht van EXZO op een vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) ingeval een gerechtelijke invorderingsprocedure dient gevoerd te worden en telkens onverminderd het recht van EXZO een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bovendien heeft EXZO, bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, het recht op betaling door de klant van de door EXZO gemaakte herinneringskosten en aanmaningskosten o.b.v. de geldende tarieven, zijnde 15,- EUR voor een tweede schriftelijke aanmaning en 20,- EUR per aanmaning vanaf de derde schriftelijke aanmaning. Ten slotte zijn bij de invordering van onbetaalde facturen, in het geval dat de klant in het ongelijk wordt gesteld door de bevoegde rechtbank dan wel bij buitengerechtelijke invordering, alle (buitengerechtelijke en/of gerechtelijke) invorderingskosten integraal voor rekening van de klant. Het voorgaande geldt telkens onverminderd het recht van EXZO een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Ten aanzien van consumenten heeft EXZO in afwijking van bovenstaande alinea bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen op de vervaldatum, na de eerste kosteloze ingebrekestelling tot betaling die de vorm aanneemt van een eerste herinnering en na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien (14) kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van voormelde ingebrekestelling (incl. zaterdag), van rechtswege (i) recht op de betaling van wettelijke interesten aan de interestvoet voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag waarvan het bedrag niet hoger mag zijn dan 20,- EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,- EUR; 30,- EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 EUR en 500,- EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 EUR en 500,- EUR is; en 65,- EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,- EUR met een maximum van 2000,- EUR als het verschuldigde saldo hoger dan 500,- EUR is, en dit onverminderd het recht van EXZO op een vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) ingeval een gerechtelijke invorderingsprocedure dient gevoerd te worden. Wanneer de ingebrekestelling langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van veertien (14) kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de ingebrekestelling werd verzonden aan de consument. Bovendien heeft EXZO, bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, het recht op betaling door de klant van de door EXZO gemaakte herinneringskosten en aanmaningskosten vanaf de tweede en elke navolgende schriftelijke herinnering / aanmaning o.b.v. de geldende tarieven, met een maximum van 7,50- EUR, vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten. Ten slotte zijn bij de invordering van onbetaalde facturen, in het geval dat de klant in het ongelijk wordt gesteld door de bevoegde rechtbank alle gerechtelijke invorderingskosten integraal voor rekening van de klant, onverminderd de dwingende wetsbepalingen voor consumenten (in het bijzonder Boek XIX Wetboek Economisch Recht).

EXZO heeft het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, conventionele forfaitaire schadevergoeding(en) en moratoire interesten, alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom.

EXZO heeft het recht om alle bedragen die zij aan de klant uit welken hoofde ook verschuldigd zou zijn, te compenseren met de bedragen die de klant aan EXZO verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn. Compensatie door de klant is evenwel niet toegestaan. Huidig artikel geldt onverminderd en zonder afbreuk te doen aan de dwingende wetsbepalingen in Boek VI WER.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De aldus opeisbaar geworden facturen geven eveneens vanaf de datum van opeisbaarheid recht op de moratoire interesten en de forfaitaire schadevergoeding bedoeld in artikel 8.8 hierboven.

Indien de klant uit meerdere personen (natuurlijke of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe de overeenkomst met EXZO hen verplicht.

Gebeurlijke klachten zoals bedoeld in 5 van deze Algemene Voorwaarden ontslaan de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de factu(u)r(en) van EXZO.

Indien de klant een consument is en EXZO in gebreke blijft om tijdig bepaalde sommen aan de klant (terug) te betalen, kan deze in toepassing van artikel VI.83, 17° Wetboek Economisch Recht aanspraak maken op eenzelfde vergoeding(en) als deze bepaald hierboven.

Elke betwisting van de factuur moet per aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na

ontvangst ervan aan onze maatschappelijke zetel gericht worden met reden(en van protest. Het aanvaarden van deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden, zowel deze als bijzondere en hebben voorrang op deze van de koper. We houden nooit rekening

met de algemene koopvoorwaarden van de koper.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

EXZO behoudt de materiële eigendom van de door haar geleverde Producten tot op het ogenblik dat EXZO integrale betaling door de klant krachtens de Overeenkomst heeft ontvangen, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van verlies of vernietiging van de Producten integraal gedragen worden door de klant vanaf het moment dat deze aan hem worden geleverd. Bijgevolg, zolang de verkochte Producten niet integraal betaald zijn en/of de eigendom van de verkochte Producten niet effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant verboden om eender welke daad van beschikking te stellen aangaande de Producten, daaronder begrepen verkoop, ruil, schenking, uitlening, inpandgeving of eender welke andere daad van beschikking.

Het eigendomsvoorbehoud is algemeen en geldt eveneens wanneer de Producten waarop het voorbehoud betrekking heeft, verwerkt, vermengd of geïncorporeerd zijn geworden en zelfs wanneer ze doorverkocht worden/werden. In geval van niet- of niet-tijdige betaling kunnen deze Producten teruggevorderd worden (zo mogelijk), steeds op integrale kosten van de klant. 

De klant verbindt zich ertoe om EXZO onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op geleverde/verkochte Producten zou zijn gelegd.

Onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten worden op kosten en risico van de klant door hem bewaard.

Artikel 8 – Ontbinding

EXZO heeft het recht om haar verbintenissen tot levering van Producten met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling (tenzij de klant een consument is – zie verder) op te schorten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, in het geval de klant te kort komt aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot het gebrek aan integrale betaling op de vervaldag van een of meerdere facturen, zelfs in het kader van een andere overeenkomst dan degene waarop de wanprestatie betrekking heeft, of wanneer EXZO gerechtvaardigde twijfel heeft over de kredietwaardigheid en solvabiliteit van de klant en het aannemelijk zou zijn dat de klant niet aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen. 

Het voorgaande geldt evenwel niet indien de klant een consument is in welk geval enige opschorting van verbintenissen of andere maatregelen door EXZO maar mogelijk zijn na het verstrijken van de in artikel 6 hierboven bedoelde termijn van veertien (14) kalenderdagen. 

In geval van opschorting wordt de leverings- of uitvoeringstermijn dienovereenkomstig verlengd en is EXZO op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de klant of zijn aannemers, leveranciers, klanten of andere contractpartijen of derden hierdoor zouden lijden.

Indien de klant een of meer van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, heeft EXZO bovendien het recht de Overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de klant. EXZO kan de Overeenkomst met de klant slechts buitengerechtelijk ontbinden indien EXZO de klant per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en de klant heeft nagelaten binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na de poststempel van voormelde ingebrekestelling zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door EXZO lastens de klant overeenkomstig huidig artikel, heeft EXZO in voorkomend geval het recht op teruggave van de reeds geleverde Producten en/of het recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de klant, forfaitair begroot op 10% van de overeengekomen verkoopprijs van de Producten, het voorgaande telkens onverminderd het recht van EXZO een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de klant om tot integrale betaling over te gaan van alle geleverde en niet teruggenomen Producten. Aldus zal de klant evenmin recht hebben op terugbetaling van reeds verrichte betalingen.

EXZO kan de Overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd beschouwen mits schriftelijke kennisgeving hiervan aan de klant indien de klant het faillissement aanvraagt, in staat van faillissement zou zijn verklaard, de faillissementsvoorwaarden kennelijk zijn vervuld, bescherming tegen zijn schuldeisers zou hebben aangevraagd (wat dit laatste betreft onder voorbehoud van uitsluiting van deze mogelijkheid door de relevante wetgeving) of er beslist wordt tot (gerechtelijke of buitengerechtelijke) ontbinding en vereffening van de klant.

Artikel 9 – Annulatie

In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding ten bijdrage van 15% van de waarde van de bestelling verschuldigd, met hetzelfde minimum van 125 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen.

Artikel 10 – Derden

EXZO kan de consument als leverancier in contact brengen met aannemers die voor hen de plaatsing verzorgen. Aangezien EXZO enkel verantwoordelijk is voor de levering en het materiaal zijn wij niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de plaatsing. Het in contact brengen van de consument met aannemers betekent geen hoofdelijke aansprakelijk voor EXZO.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of met opzet gelijk te stellen zware fout, is EXZO op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder doch niet beperkt tot tijdverlies, verlies van cliënteel, winstderving, verlies van inkomsten, toename van de algemene kosten, de verstoring van een handelsactiviteit, vorderingen van derden (bv. klanten, aannemers, leveranciers of andere contractpartijen van de klant), reputatieschade, verlies van toekomstige besparingen, personeelskosten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill of enige andere vorm van economische schade. 

EXZO is evenmin aansprakelijk voor de schade die niet alleen te wijten is aan een gebrek in een Product of gebrekkige uitvoering van Diensten en/of Werken, maar ook door een fout of nalatigheid van de klant of van een persoon voor wie de klant verantwoordelijk is.

Onverminderd de overige bepalingen van huidig artikel alsook artikel 5 hierboven, kan EXZO in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade, van welke aard ook, zowel directe als indirecte en/of gevolgschade die te wijten zou zijn of verband zou houden met:

  • het niet naleven van richtlijnen of voorschriften van EXZO dan wel van toepasselijke wetgeving door de klant of derden;
  • onvoldoende of foutieve input of informatie van de klant;
  • enige door de klant of derden aangebrachte wijzigingen.

Voor zover EXZO bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, leveringen, productie en/of werken of diensten van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout. EXZO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de gebeurlijke leverancier, dienstverlener, partner, onderaannemer of derde in kwestie bereid is te aanvaarden m.b.t. hun producten, werken of diensten.

Hout is onderhevig aan krimpen, uitzetten en kromtrekken waarvoor EXZO niet aansprakelijk kan gesteld worden.

Het recht op schadevergoeding jegens EXZO vervalt onherroepelijk zes (6) maanden nadat de beweerde fout zich heeft voorgedaan. De klant dient binnen voormelde termijn een schriftelijke ingebrekestelling te richten aan EXZO met een gemotiveerde omschrijving van de beweerde fout.

Artikel 12 – Herroepingsrecht – art. VI.47 e.v. WER

Algemeen

De consument mag een afgeleverd artikel binnen 14 dagen na ontvangst zonder reden aan ons retour zenden. Daarmee ontbindt de consument de aankoop van dat artikel.

Indien het product tekortkomingen vertoont, of beschadigd werd tijdens het transport, heeft de consument de keuze tussen een terugbetaling van het artikel (inclusief transportkosten) , of vervanging van het artikel binnen de 30 dagen (of zodra het artikel op nieuw beschikbaar is).

De consument draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen.

Bedenktijd

De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. EXZO mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Indien EXZO de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien EXZO de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als EXZO hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan EXZO.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) EXZO. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door EXZO verstrekte redelijke en duidelijke instructies

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als EXZO niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als EXZO aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van EXZO bij herroeping

Als EXZO de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

EXZO betaalt het bedrag dat de consument reeds heeft betaald voor de producten volledig terug binnen de 30 dagen. Indien de bestelling door ons geleverd werd, brengen wij enkel de betaalde transportkosten in rekening. Indien de consument de producten zelf met eigen vervoer terugbrengt, hoeft die natuurlijk niets te betalen.

EXZO gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft EXZO de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

In volgende gevallen kan een artikel nooit worden geannuleerd:

  • Het artikel is geen standaardartikel maar werd speciaal gemaakt of aangepast voor de consument;
  • Het artikel werd beschadigd;
  • Het artikel is niet meer volledig;
  • Het artikel werd door de consument reeds gebruikt;
  • Hout leeft, het kan krimpen en uitzetten en krommingen vertonen.

Deze eigenschappen zijn eigen aan 'hout' en zijn geen reden tot terugname

Artikel 13 - Overmacht

EXZO is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die haar niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt begrepen de gebeurtenis die nakoming van de verbintenis van EXZO redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak voor EXZO uit te maken: staking, lock-out, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, dwingende overheidsmaatregelen (bv. ten gevolge van epidemieën, pandemieën of ziektes), brand, overstroming, aardbeving, natuurramp, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, defect van machines, verkeershinder, te late levering door de leverancier, dienstverlener of onderaannemer van EXZO, schaarste van materialen of grondstoffen, prijsverhogingen bij de leverancier, dienstverlener, hoofdaannemer of onderaannemer van EXZO, insolventie van haar leverancier, dienstverlener, hoofdaannemer of onderaannemer, onvoldoende voorraad bij haar leverancier, hoofdaannemer of onderaannemer, uitvallen van of storingen in telecommunicatie-, elektriciteits- en/of internetverbindingen die niet aan één van de partijen te wijten zijn en iedere andere vreemde oorzaak van de leverancier, dienstverlener, hoofdaannemer of onderaannemer van EXZO. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor EXZO onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn. In geval van overmacht heeft de klant ten laste van EXZO geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook. Wanneer een geval van overmacht een onderbreking van uitvoering van de Diensten en/of Werken tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de Diensten en/of Werken terug op te starten, zonder dat EXZO enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd is. 

Indien er zich na de totstandkoming van en/of tijdens de Overeenkomst in de zin van artikel 5.74 BW abnormale en redelijkerwijze onvoorziene (verandering(en) van) omstandigheden voordoen, die niet aan (de fout van) EXZO of de klant toe te rekenen zijn, waarvan noch EXZO noch de klant het financiële risico op zich heeft genomen en die de nakoming van de verbintenis(sen) door EXZO in aanzienlijke mate verzwaren of bemoeilijken waardoor het contractuele evenwicht ernstig wordt verstoord, zullen EXZO en de klant gezamenlijk onderhandelen en desgevallend de Overeenkomst in onderling schriftelijk akkoord aanpassen teneinde het contractueel evenwicht te herstellen. Bij gebrek aan akkoord binnen de veertien (14) dagen vanaf het schriftelijk verzoek tot aanpassing van de Overeenkomst, heeft EXZO het recht om haar verbintenissen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, zonder enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd te zijn, alsook het recht om, zonder betaling van enige (schade)vergoeding, met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand de Overeenkomst te beëindigen. Huidig artikel 11.2 is niet van toepassing op de gevallen van overmacht zoals bepaald in artikel 11.1 hierboven.

Artikel 14 – Verwerking van persoonsgegevens

EXZO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst. EXZO treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van deze persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevens-bescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). 

Op de verwerking van persoonsgegevens door EXZO is haar privacy policy van toepassing, te raadplegen op haar website.

Artikel 15 - Toepasselijk Recht

In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Gent en de Vredegerechten Oost-Vlaanderen - Vredegerecht Gent bevoegd zijn.

Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing.

Bijzondere voorwaarden EXZO

Hieronder vind je de bijzondere voorwaarden gekoppeld aan jouw bestelling bij EXZO. Door een bestelling bij ons te plaatsen, ga je dus ook akkoord met deze voorwaarden.

1.1. Ik heb een foutieve bestelling geplaatst.

Wanneer je online een foutieve bestelling hebt doorgevoerd en er materialen ontbreken, te veel werden toegevoegd of er zich fouten voordoen die betrekking hebben op de afmetingen, vragen wij om zo snel mogelijk hierover telefonisch contact op te nemen met één van onze medewerkers. Dat moet binnen de eerste 24 uur na het doorvoeren van de bestelling gebeuren. Op die manier kan de fout eenvoudig worden aangepast in het orderverwerkingssysteem.

1.1.2. Wat als ik niet binnen de 24 uur melding maak van mijn foutieve bestelling?

Hierbij maken we een onderscheid tussen een bestelling van stockartikelen en een bestelling met artikelen die op maat worden vervaardigd of worden verwerkt in één van onze zagerijen of producties. Indien het gaat om een stockartikel kunnen we mits overleg met één van onze medewerkers de bestelling alsnog aanpassen of annuleren. Indien de bestelling handelt over maatwerk of materialen die per bestelling in de productie worden verwerkt, is annulatie of wijziging onmogelijk indien reeds vervaardigd. De klant is in deze gevallen verplicht om de betaling uit te voeren of heeft geen recht op een terugbetaling.

1.2. De lengtes zijn langer dan voorzien.

Indien de bestelling online werd doorgevoerd en op het moment van afhaling blijkt dat de lengtes langer zijn dan in de oorspronkelijke bestelling, dient de klant in te staan voor de meerprijs. In de EXZO-producties en stockageplaatsen worden altijd lengtes voorzien die zo dicht mogelijk aanleunen bij de wensen van de consument. Op die manier trachten we het verzaagd verlies steeds tot het minimale te beperken. Echter kan EXZO niet garanderen dat dit exact overeenkomt met het aantal gevraagde lopende of vierkante meter uit de bestelling van de klant. Eveneens wanneer de betaling online werd volbracht, kan er hiervoor een meerprijs worden aangerekend op het moment van afhaling. Bij levering wordt de klant geïnformeerd door een EXZO-medewerker over de eventuele stockbreuk of tussentijdse verkoop waardoor de gewenste lengte niet meer ter beschikking is. De klant zal worden verzocht om voor de levering de betaling van de meerprijs te voldoen en hiervan indien nodig een betalingsbewijs te voorzien.

De kwaliteit van de geleverde materialen

1.3. De kwaliteit van mijn bestelling is niet naar verwachtingen.

Bij ophaling is de klant zelf verantwoordelijk om een controle uit te voeren op de kwaliteit van de opgeladen materialen en de aantallen. Eenmaal de klant het terrein heeft verlaten, worden de producten door EXZO beschouwd als ‘aanvaard’. Mocht achteraf blijken dat het aantal niet overeenstemt met de oorspronkelijk bestelde hoeveelheid, geeft dat geen recht tot extra materiaal. EXZO kan namelijk hierbij geen controle uitvoeren of nagaan of de klant al dan niet gelijk heeft.

Mocht achteraf blijken dat de kwaliteit niet goed is, geeft dat geen recht tot omruiling. EXZO kan hierbij geen controle uitvoeren of nagaan hoe de materialen in de tussentijd werden getransporteerd, behandeld of gestockeerd.

Wanneer de klant de bestelling had doorgevoerd voor ophaling, kan er nooit worden verwacht dat EXZO instaat voor nalevering op adres van de klant. Indien er uitzonderlijk door een medewerker wordt besloten om akkoord te gaan met een omruiling of het ter beschikking stellen van extra of andere materialen, dient de klant hiervoor zelf naar het filiaal te komen. Wanneer een bestelling wordt geleverd op een adres gelden er andere regels. Daarbij moet de consument binnen de 24 uur na de levering melden aan EXZO dat er een eventuele fout in de afgeleverde bestelling zit. Indien de 24 uur na de levering verstreken is, dan wordt de bestelling als ‘aanvaard’ beschouwd en neemt EXZO geen verantwoordelijkheid meer op voor de goederen.

1.3.1 Wat als ik niet tevreden ben over de kwaliteit van de geleverde materialen?

Wanneer de klant na levering niet tevreden is over de geleverde kwaliteit van de materialen, dient hij of zij in achting te nemen dat enkele eigenschappen houteigen zijn (scheuren, knopen, kromtrekken, zwakkere punten). Wanneer EXZO vaststelt dat de afwijking behoort tot de toelaatbare marge, dienen de materialen niet omgeruild te worden op kosten van EXZO. In dat geval gaat EXZO ervan uit dat de afwijking kan opgevangen worden door de aangewezen 5 à 10% extra die de klant dient te bestellen. Wanneer de klant alsnog een omruiling van de goederen wenst en EXZO akkoord gaat, is het tweede transport steeds voor de rekening van de klant.

1.3.2. Wat als ik foutieve materialen heb ontvangen of de aantallen niet kloppen?

Wanneer we kunnen vaststellen dat de geleverde materialen niet overeenstemmen met de oorspronkelijke bestelling, vragen wij om foto’s door te sturen van de verkregen materialen in hun originele verpakking. Op deze manier kunnen we nagaan of de opmerking correct is en kunnen de materialen in hun originele verpakking worden geretourneerd. Bij een groot volume staat EXZO in voor het retourtransport en de verdere omruiling. Bij een klein volume vragen we aan de klant om de ontbrekende aantallen of de foutief geleverde materialen om te ruilen op ons adres in Aalter.

1.3.3. Wat doe ik bij beschadiging door transport?

Hoewel EXZO instaat voor een stevige en veilige verpakking van jouw bestelling, is het mogelijk dat er tijdens het transport schade aan de materialen wordt toegebracht.

In dat geval vragen wij steeds om contact op te nemen met één van onze EXZO-medewerkers en foto’s door te sturen. Zo kan de klant bewijzen dat de beschadiging effectief werd veroorzaakt tijdens het transport van de materialen.

Beschadiging tijdens transport is natuurlijk zeer jammerlijk, maar dit rekenen we onder de aangewezen 5 à 10% extra die de consument van sommige materialen dient te bestellen. Dit is om verzaagd verlies, uitval en dus ook lichte transportschade op te vangen. Planken die plaatselijk beschadigd zijn door in- en uitladen of contact met de lepels van de heftruck of kooiaap, rekenen wij enkel mee met de effectieve lengte waar er sporen van beschadiging te zien zijn. Delen die niet aangetast zijn door de beschadiging kunnen namelijk zonder probleem verwerkt worden in elk project.

Wanneer blijkt dat de transportschade groter is dan 5 à 10%, wordt in onderling overleg met een EXZO-medewerker een oplossing besproken.

Mag ik foto’s doorsturen van mijn realisatie of project?

De klant staat vrij om foto’s door te sturen naar een van de medewerkers van EXZO. Dit kan gaan over foto’s van de plaatsing, van het materiaal of van de realisatie zelf, maar ook in het kader van de fotowedstrijd ‘De seizoenskoning’ of de voorbereiding van een reportage. Door deze foto’s te delen, geeft de klant EXZO de toestemming om deze foto’s te gebruiken voor hun website, sociale media, nieuwsbrieven of andere publicaties van het bedrijf. Dit is ongeacht de manier waarop de foto’s werden doorgestuurd (email, Facebook, Instagram, WhatsApp, en zo voort).

Deze toestemming geldt ook voor publicaties op andere websites van EXZO, zijnde: ecohout, ecobouwmaterialen, palenperpak, robiniahout, bouwjetuinhuis, blauwsteenspecialist, draadomheining, tuinhoutmarkt, en passievoortuinenwonen.

Indien de klant hier niet mee akkoord gaat, kan die EXZO contacteren, maar de beslissing zal doorgaans worden genomen in voordeel van het bedrijf.

Heeft deze pagina je geholpen?
Bancontact
Visa
Maestro
Mastercard
iDeal
Apple Pay
Google Pay

Bank overschrijving